Saugotojas online dating

Todėl reikėtų nustatyti standartus siekiant užtikrinti, kad pagrindinės informacijos dokumentai būtų laiku ir tinkamai peržiūrimi ir tikslinami ir išliktų tikslūs, teisingi ir aiškūs; duomenys, naudojami pagrindinės informacijos dokumente teikiamai informacijai parengti, kaip antai duomenys apie išlaidas, riziką ir veiklos rezultatų scenarijus, ilgainiui gali keistis.

Keičiantis duomenims gali keistis ir informacija, kurią reikia įtraukti, pavyzdžiui, gali pasikeisti rizikos ar išlaidų rodikliai.

KIPVPS ir ne KIPVPS fondams, kuriems taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB () 78–81 straipsniai, kiek tai susiję su jų pagrindinės informacijos investuotojams dokumento formatu ir turiniu, taikomas pereinamasis išimties taikymo laikotarpis pagal Reglamentą (ES) Nr. Kad šiems fondams būtų nuosekliai taikomas pereinamojo laikotarpio teisinis režimas, MIPP ir DIP teikėjams turėtų būti leidžiama tuos pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus toliau naudoti mažmeninių investicinių produktų paketams ir draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams, kurių vienintelė pagrindinė investavimo galimybė arba kartu su kitomis pagrindinėmis investavimo galimybėmis teikiama pagrindinė investavimo galimybė yra šių tipų fondai.

Jeigu MIPP ir DIP teikėjai pasirenka pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus naudoti mažmeninių investicinių produktų paketams ir draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams, kurie šių tipų fondus teikia kartu su kitomis investavimo galimybėmis, bendrajame pagrindinės informacijos dokumente turėtų būti nurodytas vienas rizikos klasių intervalas MIPP ir DIP rizikos skalės formatu.

Jeigu KIPVPS arba ne KIPVPS fondai yra vienintelė MIPP ir DIP teikiama investavimo galimybė, MIPP ir DIP teikėjui turėtų būti leidžiama naudoti Reglamento (ES) Nr.

583/2010 10 straipsnyje nurodytą pateikimo būdą ir metodiką.

1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į 2014 m. 1286/2014 sukuriamas naujas standartizuotas pagrindinės informacijos dokumentas siekiant neprofesionaliajam investuotojui suteikti galimybę geriau suprasti mažmeninių investicinių produktų paketus ir draudimo principu pagrįstus investicinius produktus (toliau – MIPP ir DIP) ir juos palyginti; Reglamento (ES) Nr.

Pagrindinės investavimo galimybės gali būti investicijos į MIPP ir DIP arba kitos panašios investicijos ar standartizuoti pagrindinių investicijų portfeliai.Atsižvelgiant į tai, kad neprofesionaliesiems investuotojams sunku nuspėti bendrą investicijų portfelių likvidumo, kurio jiems gali prireikti, laipsnį, informacija apie rekomenduojamus laikymo laikotarpius ir reikalaujamus minimalius laikymo laikotarpius, taip pat apie galimybę iš dalies arba visiškai pasitraukti anksčiau laiko yra itin svarbi ir turėtų būti įtraukiama į pagrindinės informacijos dokumentą.Dėl tų pačių priežasčių reikėtų aiškiai nurodyti tokio ankstyvo investicijų atsiėmimo galimybę ir pasekmes.Be to, konkreti informacija apie pagrindines investavimo galimybes visada turėtų apimti tas pagrindines investavimo galimybes teikiančio MIPP ir DIP savybes.Tokia konkreti informacija gali būti teikiama įvairiai, pavyzdžiui, kaip vienas dokumentas, kuriame išdėstyta būtina informacija apie visas pagrindines investavimo galimybes, arba kaip atskiri dokumentai apie kiekvieną pagrindinę investavimo galimybę.

Search for saugotojas online dating:

saugotojas online dating-72saugotojas online dating-16saugotojas online dating-4saugotojas online dating-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “saugotojas online dating”